Faculty of Humanities & Social Sciences Faculty of Humanities & Social Sciences
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TH | EN
หน้าหลัก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาภาษาไทย + สาขาวิชาภาษาอังกฤษ + สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ + สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร + สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ + สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน + สาขาวิชาการพัฒนาสังคมเมือง + สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ + สาขาวิชาพุทธอภิธัมมศาสตร์หลักสูตรศิลปบัณฑิต + สาขาวิชาดนตรีไทย + สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาการออกแบบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชานิติศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต + รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์การจัดการองค์ความรู้ศิษย์เก่า
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 
             ผลิตบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาการบริหารภาครัฐอย่างยั่งยืน
     
             แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด  ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาหลักของประเทศต่างๆ  ช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย ในทางการเมืองแนวคิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกระตุ้นให้ประชาชนในประเทศตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองสูงขึ้น ในขณะที่ด้านเศรษฐกิจก็มีการเปิดเสรีให้เกิดการแข่งขันโดยปรับลดบทบาทของรัฐ จากผู้ผลิตเอง มาเป็นผู้กำกับกติกาและเสริมสร้างสมรรถนะของเอกชนให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างมีประสิทธิผล และในด้านสังคมก็มีลักษณะเป็นสังคมพหุนิยม
             การบริหารงานภาครัฐที่ถือเป็นกลไกหลักในการนำนโยบายของภาครัฐไปสู่กิจกรรมการพัฒนาประเทศ จึงมีแรงกดดันให้เกิดการปรับตัวอย่างสูง การบริหารงานภาครัฐจึงได้ประยุกต์แนวคิดการบริหารจัดการที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงเป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาล ที่เน้นความโปร่งใส การเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบและมีส่วนร่วมมากขึ้น
             หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตเข้าสู่ภาคราชการและภาคเอกชนจึงมีความจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น โดยให้บัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรมีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานในการบริหารงานรูปแบบใหม่ รวมทั้งมีจิตใจที่มุ่งมั่นในการให้บริการประชาชน และมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เสมอตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปรับปรุงหลักสูตรสูตรโดยยึดถือตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
     
             1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ด้านวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาในระดับโลก ประเทศและท้องถิ่น ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา
             2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าข้อมูลความรู้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัญหาที่มีความซับซ้อน ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานเป็นทีม ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นภายใต้ความหลากหลายทางสังคม
             3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ แนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล และใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีภาวะผู้นำและคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
 
     

 
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor