Faculty of Humanities & Social Science Faculty of Humanities & Social Science
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TH | EN
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2561 (พิธีมอบตนเป็นศิษย์) ระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย.61
Back
08 มิถุนายน 2561


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุพจน์ แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม(พิธีมอบตนเป็นศิษย์) พร้อมด้วยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ หอประชุมภัทรมหาราช ซึ่งโครงการนี้จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตใจเข้าถึงคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำหลักธรรมของศาสนาไปใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ได้เป็นคนดีของสังคมทั้งในมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอก มีภาวะผู้นำ รู้จักแก้ไขปัญหาต่าง ๆ