Faculty of Humanities & Social Sciences Faculty of Humanities & Social Sciences
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TH | EN
หน้าหลัก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาภาษาไทย + สาขาวิชาภาษาอังกฤษ + สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ + สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร + สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ + สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน + สาขาวิชาการพัฒนาสังคมเมือง + สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ + สาขาวิชาพุทธอภิธัมมศาสตร์หลักสูตรศิลปบัณฑิต + สาขาวิชาดนตรีไทย + สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาการออกแบบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชานิติศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต + รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์การจัดการองค์ความรู้ศิษย์เก่า
แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ ชุมชนท้องถิ่นยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 สืบสานพระราชปณิธาน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
     1.จำนวนชุมชนพื้นที่รับผิดชอบที่มหาวิทยาลัยเข้าไปให้ความรู้และร่วมพัฒนาด้านต่างๆ
     2.จำนวนกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
     จำนวนพื้นที่บริการที่ได้รับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
     จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาหรือยกระดับ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
      
จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู

เป้าประสงค์ ผลผลิตและพัฒนาครูมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างผู้มีปัญญาและพึ่งพาตนเอง
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
     จำนวนโครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ นวัตกรรมสร้างสรรค์​
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการการสอน วิจัย บริการวิชาการ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
     หลักสูตรที่มีการบูรณาการสอนเข้ากับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีศักยภาพตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
     1. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ
     2. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
     จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 มีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกมิติ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
     มีการประกันคุณภาพ   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ ยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกประเภทและระดับ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
     ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของทุกหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์
     1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
     2. ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์ 
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor