Faculty of Humanities & Social Science Faculty of Humanities & Social Science
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TH | EN
แผนยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการคณะเป็นระบบ ด้วยหลักธรรมาภิบาล
      เป้าประสงค์ : มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งการบริหารบุคคลทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ระบบข้อมูล เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
      กลยุทธ์
     1. จัดทำแผนแม่บทของคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
     2. ปรับโครงสร้างภายในการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้มีความสะดวกต่อการดำเนินงานในการผลิตบัณฑิตสาขาต่าง ๆ
     3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะได้ทำผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
     4. การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการจัดการในงานสำนักงาน และใช้ระบบจัดเอกสารแบบแฟ้มข้อมูล
     5. การพัฒนาอาคาร สถานที่ และใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความสนใจในการเรียน
     6. จัดสรรงบประมาณสนองความต้องการของสาขา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัย
     7. พิจารณาความดีความชอบโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมให้ความเป็นธรรม เน้นในเรื่องการมีผลงานและการมีคุณธรรมของบุคลากร
     8. ดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลังคนสายสนับสนุน โดยประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการจัดอัตรากำลัง
     9. จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบปัญหาและความต้องการของอาจารย์ทั้งหมดของคณะ และพบปะคณะผู้บริหารคณะ และหัวหน้าสาขาในลักษณะของ Monday Meeting.
    10. จัดระบบการติดตาม ควบคุมและประเมินผลเพื่อให้การดำเนินงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และให้เป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.ร. เพื่อความมีประสิทธิภาพขององค์กร
    11. มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงในการทำงาน
    12. พัฒนาบุคลากรของคณะให้มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้


2. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
      เป้าประสงค์ : มุ่งพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาชีพ และทักษะด้านต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
       กลยุทธ์
       1. การพัฒนาหลักสูตร และขยายการผลิตบัณฑิต ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และสังคม
       2. ส่งเสริมดูแลปลูกฝัง บ่งเพาะบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพโดยเน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำความรู้สู่การปฏิบัติในขณะที่ศึกษาอยู่
       3. นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาเอกในระบบ e-learning เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ด้วยตนเอง
       4. ดำเนินการประเมินและปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
       5. สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
       6. ประสานงานกับศิษย์เก่าและจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าของคณะ เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิชากรของคณะ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
       7. จัดตั้งห้องสมุดของคณะและมีห้องอินเตอร์เน็ต สำหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ในยุคโลกาภิวัฒน์
       8. ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ได้ผลิตตำรา เอกสารทางวิชาการ และเขียนบทความทางวิชาการสู่สังคม
       9. โครงการจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
     10. โครงการจัดทำหลักสูตร 2 ปริญญา (Duo Degree) ต่างประเทศ
     11. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนตามลักษณะธรรมชาติของสาขา
     12. พัฒนาความสามารถของอาจารย์และนักศึกษาให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยการจัดทำหลักสูตรอาเซียน แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาซึ่งกันและกัน

3. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
      เป้าประสงค์ : มุ่งระบบและกลไกลที่ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การบริหารและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
      กลยุทธ์
      1. จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยในระดับคณะเป็นตัวขับเคลื่อนงานวิจัย
      2. สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของคณะได้เข้าอบรมและเสนอผลงานเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ
      3. จัดหาแหล่งทุนจากภายนอก เพื่อสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรของคณะ และนักศึกษา
      4. จัดให้มีห้องคลินิกด้านการวิจัยของคณะ เพื่อให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและแหล่งข้อมูลด้านการวิจัยสำหรับด้านการค้นคว้าของอาจารย์และนักศึกษา
      5. ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ในสาขาต่าง ๆ ของคณะ เพื่อจะได้นำผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน
      6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยรับใช้สังคม ในลักษณะการวิจัยและพัฒนาโจทย์การวิจัยร่วมกับชุมชน บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาหรือการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนและองค์กร
      7. ส่งเสริมงานวิจัยเชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการต่างศาสตร์ ต่างสาขา ต่างคณะ
      8. สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบของวารสารของคณะ, วิทยุชุมชน, Web Site ของคณะ และการนำเสนอผลงานวิจัย
      9. สนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในประชาคมอาเซียน
    10. สนับสนุนการทำวิจัยแก่อาจารย์ในลักษณะ 1 สาขา 1 งานวิจัย ต่อ 1 ปี


4. ยุทธศาสตร์การบริการจัดการแก่สังคม
      เป้าประสงค์ : มุ่งเน้นการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
      กลยุทธ์
      1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น สภาพความต้องการในการบริการวิชาการของบุคลากรของสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนองค์กรชุมชนในชุมชนท้องถิ่น
      2. สนับสนุนงบประมาณและอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้บริการวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตามความต้องการและธรรมชาติของสาขาแต่ละสาขา
      3. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลไว้บริการอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจในการนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
      4. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน อาจารย์ และนักศึกษาในพื้นที่เขตบริการวิชาการ จังหวัดนนทบุรี และพื้นที่อื่น ๆ ตามความต้องการของชุมชน
      5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับองค์กรท้องถิ่นที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
      6. การเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่ชุมชน เพื่อปลูกฝังทักษะการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ในรูปแบบของเอกสารการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามความเหมาะสมในรูปแบบที่หลากหลาย
      7. จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการเผยแพร่ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
      8. จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาวตามความต้องการของท้องถิ่น และให้คำปรึกษาต่าง ๆ แก่ชุมชนและส่วนราชการหรือองค์กรต่าง ๆ
      9. จัดตั้งคลินิกทางกฎหมายเพื่อบริการให้คำปรึกษาแก่ชุมชน
    10. จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของคณะในทุก ๆ ด้าน

5. ด้านการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
      เป้าประสงค์ : มุ่งส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นให้เกิดการบูรณาการและการใช้ความรู้ วิทยาการของอาจารย์นักศึกษา และผู้รู้ในชุมชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเพิ่มคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
      กลยุทธ์
      1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ
      2. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
      3. จัดให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
      4. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน กับสภาวัฒนธรรมเขต และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
      5. ตั้งศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดทำฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมเพื่อบริการให้อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
      6. สนับสนุนกิจกรรมการอบรมทางด้านจริยธรรม ศีลธรรมแก่นักศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
      7. จัดทำโครงการมอบรางวัลบุคลากรท้องถิ่น นักศึกษาหรืออาจารย์ที่มีผลงานด้านการทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
      8. จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศและประชาคมอาเซียน
      9. ส่งเสริมและบูรณาการการเรียนการสอนด้านดนตรีและนาฏศิลป์ให้เป็นจุดเด่นของคณะ และมหาวิทยาลัย
    10. สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมการทำกิจกรรมกับสำนักวัฒนธรรมใน ทุกด้าน

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจการนักศึกษา
      เป้าประสงค์ : มุ่งส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึ่งประสงค์ตามความต้องการของสังคม
      กลยุทธ์
      1. วางแผนพัฒนาให้สโมสรนักศึกษาเป็นสถานที่ทำกิจกรรมของนักศึกษา มีคณะกรรมการนักศึกษาบริหารและมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา
      2. จัดวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นให้สโมสรนักศึกษาในการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาได้ย่างมีประสิทธิภาพ
      3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
      4. ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกความรัก ความผูกพันของนักศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในการรณรงค์ ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
      6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารุ่นพี่ได้ดูแลรุ่นน้อง ในการพัฒนาทักษะ จิตสำนึก และความผูกพันของนักศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
      7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมค่ายพัฒนาของนักศึกษา โดยครอบคลุมกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย ด้านวิชาการ การกีฬา บำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม นันทนาการ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
      8. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน


7. ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพ
      เป้าประสงค์ : ดำเนินการประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อเป็นตัวบ่ชี้ถึงความสำเร็จในการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      กลยุทธ์
      1. ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ทุกสาขาและสำนักงานคณะได้เห็นความสำคัญและภารกิจด้านการประกันคุณภาพและการดำเนินงานทางการศึกษา
      2. จัดให้มีคณะกรรมการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภายในสาขาภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และต่างสาขาปีละ ๑ ครั้ง
      3. ให้ทุกสาขาได้กำหนดแผนงานขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
      4. จัดให้มีคณะกรรมการประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินทั้งภายในและภายนอกตามกำหนดระยะเวลา
      5. แจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับทราบเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในงานประกันคุณภาพการศึกษา
      6. กระตุ้นให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพในลักษณะกัลยาณมิตร
      7. จัดให้มีบุคลากรระดับคณะรับผิดชอบในการประสานงานและเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน


8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ภาษา
      เป้าประสงค์ : มุ่งพัฒนาศูนย์ภาษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมและต่างประเทศ
      กลยุทธ์
     1. จัดทำแผนแม่บทพัฒนาด้านศูนย์ภาษาให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายของมหาวิทยาลัย
     2. พัฒนาหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
     3. พัฒนาบทเรียนสำเร็จด้านภาษาให้มีมาตรฐานทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ
     4. พัฒนาศูนย์ภาษาให้เป็นหน่วยทดสอบทางภาษาของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรของหน่วยงาน และผู้สนใจ เพื่อวัดระดับความรู้ด้านภาษาของตนเอง
     5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์ภาษาได้ผลิตเอกสาร ตำราเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านวิชาการของศูนย์ภาษา
     6. จัดอบรมด้านภาษาให้แก่หน่วยงาน และผู้สนใจในการพัฒนาบุคลากรด้านภาษา
     7. อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่าง ๆ แก่บุคลากรในประเทศ ประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก