Faculty of Humanities & Social Science Faculty of Humanities & Social Science
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TH | EN
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ


 "สร้างพลเมืองที่ดีถึงพร้อมด้วยภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา  
เพื่อพัฒนาชี้นำสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
บัณฑิตเป็นคนดี  มีปัญญา  เสริมสร้างความเข้มแข็งกับชุมชน 
และก้าวสู่อาเซียนด้วยความเป็นผู้นำด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

 

 

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
   ดำรงตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ (วิชาการเป็นเลิศ
2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   เพื่อพัฒนาชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน (วิจัยสร้างสรรค์)
3. บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนสังคมและประเทศชาติ
   (บริการเป็นเยี่ยม)
4. ทำนุบำรุง อนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทย และรักษาสิ่งแวดล้อม 
   (รักษ์ความเป็นไทย)
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ