Faculty of Humanities & Social Sciences Faculty of Humanities & Social Sciences
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TH | EN
หน้าหลัก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาภาษาไทย + สาขาวิชาภาษาอังกฤษ + สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ + สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร + สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ + สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน + สาขาวิชาการพัฒนาสังคมเมือง + สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ + สาขาวิชาพุทธอภิธัมมศาสตร์หลักสูตรศิลปบัณฑิต + สาขาวิชาดนตรีไทย + สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาการออกแบบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชานิติศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต + รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์การจัดการองค์ความรู้ศิษย์เก่า
สาขาวิชานิติศาสตร์

 
             ผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ให้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีคุณธรรม และจริยธรรมระดับสูง
     
             เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ให้มีคุณสมบัติและคุณภาพในวิชาชีพเป็นที่ยอมรับตามความต้องการของสังคม สาขาวิชานิติศาสตร์ จึงเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันให้สอดคล้องกับสภาพของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ ควบคู่ไปกับโลกยุคเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญอันได้แก่ การพัฒนาของเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคอาเซียนที่ผ่านมา ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมที่สำคัญโดยส่งผลกระทบมากน้อยหลากหลายแตกต่างกันไปต่อการประกอบวิชาชีพกฎหมาย ดังนั้น บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร จึงควรได้รับการยอมรับจากทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งยังเป็นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการรับรองจากองค์กรควบคุมมาตรฐานวิชาชีพกฎหมายที่สำคัญ เช่น สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ เป็นต้น
     
             1. มีความรอบรู้ ความเข้าใจในกฎหมายอย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และมีความใฝ่รู้ด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
             2. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมต่อการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายอย่างเคร่งครัด
             3. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางกฎหมาย เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาของสังคมการพัฒนาตน ท้องถิ่นและสังคมตามหลักสากล
     
 
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor