Faculty of Humanities & Social Sciences Faculty of Humanities & Social Sciences
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TH | EN
หน้าหลัก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาภาษาไทย + สาขาวิชาภาษาอังกฤษ + สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ + สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร + สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ + สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน + สาขาวิชาการพัฒนาสังคมเมือง + สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ + สาขาวิชาพุทธอภิธัมมศาสตร์หลักสูตรศิลปบัณฑิต + สาขาวิชาดนตรีไทย + สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาการออกแบบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชานิติศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต + รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์การจัดการองค์ความรู้ศิษย์เก่า
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

 
             ผลิตบัณฑิตที่รอบรู้ภาษาจีนและมีความรู้ทางธุรกิจ มีทักษะทางภาษาเพื่อใช้ในการสื่อสารในวงการธุรกิจ และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
     
             หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ มีหลักเกณฑ์การจัดทำหลักสูตรสอดคล้องกับ มาตรฐานการอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรมุ่งเน้นให้มีโครงสร้าง ลักษณะวิชา และเนื้อหาวิชาทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก  รวมทั้งเป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนสั่งสอนอบรมบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองมีความรู้และคุณธรรม จริยธรรมจนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่พึงประสงค์ของผู้จ้างงานและสังคม สามารถแข่งขันในระดับสากลได้  และสามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนเชิงธุรกิจและในชีวิตประจำวันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
     
             1. มีความรู้ด้านภาษาจีนและความรู้ด้านธุรกิจเป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ใช้ภาษาจีนกับงานด้านธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             2. มีความใฝ่รู้ในสายงานธุรกิจและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์
             3. มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
     
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor