Faculty of Humanities & Social Sciences Faculty of Humanities & Social Sciences
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TH | EN
หน้าหลัก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาภาษาไทย + สาขาวิชาภาษาอังกฤษ + สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ + สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร + สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ + สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน + สาขาวิชาการพัฒนาสังคมเมือง + สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ + สาขาวิชาพุทธอภิธัมมศาสตร์หลักสูตรศิลปบัณฑิต + สาขาวิชาดนตรีไทย + สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาการออกแบบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชานิติศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต + รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์การจัดการองค์ความรู้ศิษย์เก่า
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

 
             ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม
     
             หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556 เป็นหลักสูตรของสาขาวิชาบรรณารักษศาสต์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ปรับเปลี่ยนมาจากหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ พ.ศ. 2549 ได้รับความเห็นชอบจากสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และได้เริ่มดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2556 แล้วนั้น ในการนี้ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2552 จึงเป็นที่มาของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2560
             เนื่องจากปัจจุบัน สารสนเทศในศาสตร์แขนงต่าง ๆ มีพัฒนาการและเพิ่มปริมาณมากขึ้น อย่างรวดเร็วอันเป็นผลกระทบมาจากพัฒนาการ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้เกิด การทะลักทลายของสารสนเทศ (Information Explosion) ทั้งสภาพจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นและรูปแบบ ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ส่งผลต่อการรวบรวม จัดเก็บ และการให้บริการที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ขยายในวงกว้างและมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารผู้ประสบความสำเร็จคือผู้มีข้อมูลสารสนเทศอยู่ในตัวเองมากที่สุด ดังนั้น แต่ละประเทศจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ส่งเสริมให้คนได้ศึกษาค้นคว้าและมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในทุก ๆ ด้านการผลิตบัณฑิตด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ย่อมสอดคล้องกับสถานการณ์ของการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมเพราะบรรณารักษ์จะเป็นบุคคลที่จะช่วยให้การศึกษาค้นคว้าหรือการสืบค้นคว้าข้อมูลของผู้ใช้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศชาติสืบไป
     
             1. มีความรู้ทางวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
             2. มีความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             3. มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพบรรณารักษ์และสารสนเทศ
             
     
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor