Faculty of Humanities & Social Sciences Faculty of Humanities & Social Sciences
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TH | EN
หน้าหลัก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาภาษาไทย + สาขาวิชาภาษาอังกฤษ + สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ + สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร + สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ + สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน + สาขาวิชาการพัฒนาสังคมเมือง + สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ + สาขาวิชาพุทธอภิธัมมศาสตร์หลักสูตรศิลปบัณฑิต + สาขาวิชาดนตรีไทย + สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาการออกแบบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชานิติศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต + รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์การจัดการองค์ความรู้ศิษย์เก่า
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร

 
             ผลิตบัณฑิตที่รอบรู้และมีทักษะทางนาฏศิลป์และการละคร สืบสานงานด้านนาฏศิลป์และการละครด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ
     
             นาฏศิลป์และการละครเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดต่กันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังเป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทยแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความมั่งคงทางสังคมและการเมือง อีกทั้งศิลปวัฒนธรรมสาขานี้สามารถส่งเสริมและผลักดันธุรกิจการท่องเที่ยวอันนำมาซึ่งการส่งเสริมด้านนเศรษฐกิจดังนั้นจึงควรได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บุคลากรทางด้านนาฏศิลป์และการละครจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมสาขานี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ได้ตอบสนองด้วยการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับโลกในปัจจุบัน และผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการศิลปวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป์และการละคร ที่จะอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความรู้ความสามารถในด้านนาฏศิลป์และการละคร ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามนี้ใน นระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับนานาชาติ
     
             1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านนาฏศิลป์และการละคร
             2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์และการละคร สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
             3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ  
             4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานเป็นทีมได้
             5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลที่ค้นพบหรือคิดสร้างสรรค์งานทางด้านนาฏศิลป์และการละครได้อย่างเหมาะสม
     
 รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
    1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านนาฏศิลป์ไทย (5-6 พ.ค.65)  
  2. กิจกรรมอบรมและจัดพิธีไหว้ครู-ครอบครูนาฏศิลป์ไทย (22 -23 มิ.ย.65)  
  3. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเยวชนต้นแบบการแสดงโขน ณ โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง (17-18 มีนาคม 65)  
  4. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย (18-19 พฤษภาคม 65)  
  5. กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนต้นแบบการแสดงโขน  
 
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor