Faculty of Humanities & Social Sciences Faculty of Humanities & Social Sciences
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TH | EN
หน้าหลัก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาภาษาไทย + สาขาวิชาภาษาอังกฤษ + สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ + สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร + สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ + สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน + สาขาวิชาการพัฒนาสังคมเมือง + สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ + สาขาวิชาพุทธอภิธัมมศาสตร์หลักสูตรศิลปบัณฑิต + สาขาวิชาดนตรีไทย + สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาการออกแบบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชานิติศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต + รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์การจัดการองค์ความรู้ศิษย์เก่า
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

 
             มีความรู้และความซาบซึ้งในดนตรี มีทักษะ เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติ จัดการความรู้อย่างมีคุณธรรมนำคุณค่าสู่สังคม
     
             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้และฐานปัญญาที่จะดำรงชีวิตในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) สร้างเครือข่ายการเรียนการสอน การวิจัยกับสถาบันการศึกษา และสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ทำการวิจัยเสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อุตสาหกรรมขนาดย่อมและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน อีกทั้งบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสังคม เพื่อการยกคุณภาพและมาตรฐานชีวิตให้ดีขึ้น สาขาวิชาดนตรีตะวันตกเป็นสาขาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 โดยผลิตบัณฑิตเพื่อไปประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะทางการปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญ สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีของตนเองได้ เพื่อให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณภาพก่อเกิดรายได้ให้แก่ตนเอง ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตที่ดีออกสู่สังคม โดยมีกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาผู้เรียนจึงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม สาขาวิชาดนตรีตะวันตกจึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจของประเทศ และนโยบาลของภาครัฐ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีประสิทธิภาพออกสู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
     
             1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความอดทน มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
             2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักของศาสตร์ทางดนตรี ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีเพื่อประกอบอาชีพได้
             3. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินคุณค่าทางสุนทรียทางดนตรีได้อย่างมีวิจารณญาณ
             4. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสารและนำเสนอความคิด มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
     

 
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor