Faculty of Humanities & Social Sciences Faculty of Humanities & Social Sciences
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
TH | EN
หน้าหลัก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาภาษาไทย + สาขาวิชาภาษาอังกฤษ + สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ + สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร + สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ + สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน + สาขาวิชาการพัฒนาสังคมเมือง + สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ + สาขาวิชาพุทธอภิธัมมศาสตร์หลักสูตรศิลปบัณฑิต + สาขาวิชาดนตรีไทย + สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาการออกแบบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชานิติศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต + สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต + รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์การจัดการองค์ความรู้ศิษย์เก่า
คุณลักษณะบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กำหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
1. จัดการเรียนการสอนบูรณาการเข้ากับการวิจัยและพัฒนา ให้บัณฑิตมีคุณภาพระดับนานาชาติ และเป็นผู้มีปัญญา  ทักษะวิชาชีพและมีคุณธรรมที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และสังคมในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้และฐานปัญญา
 
2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ยืดหยุ่น เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนอย่างเสมอภาค
 
3. พัฒนา วิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอุตสาหกรรมขนาดย่อมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 
4. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 
5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยมุ่งเน้นผลงานเป็นสาคัญ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับอย่างมีคุณภาพและมั่นคงต่อไป
 
6. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในด้านวิชาการและการวิจัย สู่ระดับสากลและนานาชาติ
 
7. เสริมสร้างความเป็นไทยและการดาเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อมโยงความรู้ระหว่างชุมชนและท้องถิ่น
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://jnmc.com.np/files/journals/1/articles/119/6291b77025109.html https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor