Select Language
ปฏิทินกิจกรรม
  กรกฎาคม : 2017  

อา

พฤ

           1
2345678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     
   วันนี้
   กิจกรรม
บริการการศึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 1/2560
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา
 ปฏิทินวิชาการสำหรับอาจารย์
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ
 รายชื่อนักศึกษาภาค กศ.พบ. รุ่น 28-38
บุคลากร
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ตราสัญลักษณ์
 ตราสัญลักษณ์สี
คณาจารย์
 
 

  ประชาสัมพันธ์

  แนะนำคณะ

  รวมรูปภาพกิจกรรม
    สาขาวิชาดนตรีตะวันตกรับเกียรติบัตร
    พิธีอัญเชิญตรา (14 มิ.ย.60)
    การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะประจำปีงบประมาณ 2561

    โครงการประเมินผลผลิตโครงการฯ กรมพัฒนาสังคมฯ (8 มิ.ย.60) จ.นครศรีธรรมราช
    โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะมนุษย์ฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (6มิ.ย.60)
    การบริหารความเสี่ยงเพื่อเชื่อมโยงกับแผนระดับมหาวิทยาลัย

  คณบดี
   

  ข้อความถึงคณบดี
  ประวัติคณบดี
  วิสัยทัศน์และแนวบริหาร

  ลิงค์
    ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน
    บทความ - ข้อมูลวารสารต่างประเทศ
  นักศึกษา
   
   
   
  QR code
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  เลขที่ 9 อาคาร 23 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  โทร. 0-2544-8460-65 , 02-5226612 แฟกซ์. 0-2522-6612
  humans_social@pnru.ac.th , https://www.facebook.com/human.pnru