Language
 
ปฏิทินกิจกรรม
  กันยายน : 2017  

  อา

   จ

   อ

  พ

  พฤ

   ศ

   ส

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   วันนี้
   กิจกรรม
บริการการศึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน 1/2560
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา
 ปฏิทินวิชาการสำหรับอาจารย์
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ
 รายชื่อนักศึกษาภาค กศ.พบ. รุ่น 28-38
บุคลากร
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
  ระบบส่งเกรดออนไลน์
  พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ตราสัญลักษณ์
 ตราสัญลักษณ์สี
คณาจารย์
 
 
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
สาขาวิชาดนตรีตะวันตกรับเกียรติบัตร
  
พิธีอัญเชิญตรา (14 มิ.ย.60)
  
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะประจำปีงบประมาณ 2561
  
โครงการประเมินผลผลิตโครงการฯ กรมพัฒนาสังคมฯ (8 มิ.ย.60) จ.นครศรีธรรมราช
  
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ คณะมนุษย์ฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (6มิ.ย.60)
  
การบริหารความเสี่ยงเพื่อเชื่อมโยงกับแผนระดับมหาวิทยาลัย
  
บริการวิชาการจัดห้องสมุด จ.อ่างทอง (17 ธ.ค.58)
  
อบรมการกรอกข้อมูล Che Online (16 ธ.ค.58)
  
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวาคม 58)
  
Ceremonial oath as a public servant and the power of the earth.Congratulatory ceremony His Majesty the King On the occasion of the auspicious birthday 88th birthday.December 5, 2558 at the meeting of Ganesh
ประชุมพิจารณาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว (25 พฤศจิกายน 58)
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมมือกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา

ประชุมพิจารณาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของประเทศไทย
โครงการ ค่าใช้จ่ายเครือข่ายความร่วมมือหลักสูตรอาเซียนด้านการท่องเที่ยว 
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พิธีมอบสัมฤทธิบัตินักศึกษามหาวิทยาลัยต้าหลี่ โครงการจัดค่ายวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน (20 พฤศจิกายน 58)
  Continue ceremony fulfilled University students in Dali The culture camp for the season hot University students in Dali on November 20, 2558, at the house. High Vocational
กิจกรรมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 1 จัดโดย กองพัมนานักศึกษา (18-19 พฤศจิกายน 58)
  Activities "Learning philosophy Works version 1" during 18-19 November 2558 at the 11th Infantry Brigade at Camp King Nang Klao district. Chachoengsao original mold, which was organized by the Division of Student Development.
ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  

Conference Faculty of Humanities and Social Sciences.

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  

Orientation Professional Experience

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน นักศึกษามหาวิทยาลัยต้าหลี่
  

Orientation Cultural Summer. University students in Dali

การทัศนะศึกษาดูงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่ 1 ณ ศูนย์วัดธรรมมงคล
  
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
  

Congratulations to the new assistant professor.

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557
  

Assess the quality of education within the year 2557.

การแข่งขันกีฬากูบแดงเกมส์ครั้งที่ 17
  

Sports Games red coupe No. 17.

พิธีเกษียณอายุราชการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  

The ceremony was retired Humanities and Social Sciences.

ประชุมคณะ
  

Meeting

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างรายได้
  

The workshop The Entrepreneurship and monetization.

การแข่งขันกีฬากาซะลองเกมส์ครั้งที่ 15
  

Kasalong Game 15 

กิจกรรม อบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รุ่นที่ 3
  

English language training to students at three.

อบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา รุ่นที่ 2
  

English language training to students at two.

การทำบันทึกข้อตกรงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาระหว่าง บริษัท SIAM GEMS GROUP และคณะมนุษย์ฯ
  

MOU with SIAM GEMS GROUP

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนรุ่นที่ 5
  

Workshop for students ASEAN version 5.

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1
  

Workshop for students at one ASEAN community.

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558
  

2558 Teacher of the Year ceremony

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากภูมปัญญาท้องถิ่น ชุมชนบางเลน
  

Product development community caused by the local community, bangLen.

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
  

March against drugs

โครงการพัฒนาศูนย์บริการและจำหน่ายสินค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
  

Development of Services and Products to develop products OTOP.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีศึกษาดูงานคณะมนุษย์ฯ
  

Education at the Faculty of Humanities

ธรรมมะในรั่วมหาวิทยาลัย โดยพระมหาสมปอง
  

Dharma university

ศูนย์บริการวิชาการคณะมนุษย์ฯจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้สนใจทั่วไป
  

Outreach Center of Human organized English language training to the general public.

โครงการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งงานพระนครดอนเมืองสัมพันธ์ ณ ศาลเจ้าพ่อสมบุญ ตลาดดอนเมือง
  

Don Muang Phra Nakhon folk singing contest between 20 Jun 58. Don shrine Somboon market

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1
  

Department of English The first-year student orientation activities.

ดนตรีต้อนรับนักศึกษาในโอกาสเปิดภาคเรียน 2558
  

Welcome music students in a semester in 2558.

การอบรม การบริหารจัดการอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร
  

Training on "Management of condominium housing."

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
  

The strategic plan Action Plan for Fiscal Year 2559

กิจกรรม walk rally และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
  

Walk rally activities and new student orientation, academic year 2558.

ยินดีต้อนรับคณะ Can Tho University จากประเทศเวียดนาม
  

Faculty of Humanities and Social Sciences Board of Can Tho University in Vietnam.

โครงการพัฒนานักวิจัยสู่สากล
  

International Development Research

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน SAR และเตรียม มคอ. ณ สวนปาร์มฟาร์มนก จ. ฉะเชิงเทรา
  

Workshop on writing and preparing SAR neck. As the bird farm, Palm Beach Gardens. Chachoengsao.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารและปรับปรุงหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ ประจำปี 2558
  

Project management workshops and courses for the year 2558 performance.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเทศบาลหนองปรือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  

MOU

 

บรรยาการการรดน้ำดำหัวผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  

Adults pouring water

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ เข้ารับมอบเกียรติคุณบัตรในโอกาสได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นประจำปี 2557
  

Prof. Dr. seemed uncivilized to receive honorary certificates on the occasion, Commissioner of the Year award in 2557.

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้ารับประกาศนียบัตรกับท่านมีชัย ฤชุพันธ์
  

English majors to get a diploma

มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโลโก้ครบรอบ 123 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  

LOGO 123 PNRU

ติดตามผลงานทางวิชาการ
  

Academic Track

 

ประชุมเตรียมความพร้อมหลักสูตรอาเซียน
  

ASEAN meeting preparation course

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ
  
สงกรานต์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ
  

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2557 
ณ ห้องประชุมไอทีศรีฆเนศ

การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
  
ตรวจประกันคุณภาพการศักษาสัญจร
  

การตรวจประกันการศึกษาสัญจรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมไอทีศรีฆเนศ

เทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๖ พรรษา
  
งานเกษียณอายุราชการอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  งานเกษียณอายุราชการอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมพิฆเนศวร
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังนโยบายจากท่านอธิการบดี ดร.พงษ์ หรดาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  
งานเกษียณอายุราชการอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  
การแข่งขันกีฬากาซะลองเกมส์ครั้งที่ 13
  
การประกวด ดาว-เดือน และดาวโจ๊ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  
พีธีไหว้ครู สาขาวิชาดนตรีไทย
  

พีธีไหว้ครู สาขาวิชาดนตรีไทย 
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมพิฆเนศวร

มหกรรมวิชาการสืบสานความเป็นไทยก้าวไกลสู่อาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  

มหกรรมวิชาการสืบสานความเป็นไทยก้าวไกลสู่อาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณหน้าอาคารปิยมหาราช

งานวันภาษาไทยแห่งชาติ
  

งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 และวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
  

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุมพิฆเนศวร

โครงการบริการวิชาการ'การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเมืองชัยบาดาลไปสู่เมืองน่าอยู่'
  

โครงการบริการวิชาการ"การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาเมืองชัยบาดาลไปสู่เมืองน่าอยู่"
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 ณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

โครงการบริการวิชาการ 'ความรู้และการจัดทำผลงานวิชาการ สื่อสร้างสรรค์สำหรับครู'
  

โครงการบริการวิชาการ ''ความรู้และการจัดทำผลงานวิชาการ สื่อสร้างสรรค์สำหรับครู''
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2556 ณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

พิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย
  

พิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย
ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมพิฆเนศวร

การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ครั้งที่ 11
  

การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ครั้งที่ 11 ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตรวจประกันคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  

ตรวจประกันคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร
  

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมพิฆเนศวร

พิธีแห่เทียนพรรษา
  

พิธีแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ (บางเขน)

การแข่งขันกี่ฬากูบแดงเกมส์ครั้งที่ 15
  การแข่งขันกี่ฬากูบแดงเกมส์ครั้งที่ 15 ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
  ท้องถิ่นไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมกิจจาธร
แสดงความยินดีกับคณบดีคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  แสดงความยินดีกับคณบดีคระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการคนใหม่
  แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการคนใหม่
การจัดการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย
  การจัดการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมไอทีศรีฆเนศ
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งสริมการพัฒนาท้องถิ่น
  โครงการพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งสริมการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี
ตรวจประเมินคุณภาพภายในสาขา
  ตรวจประเมินคุณภาพภายในสาขา
สืบสานงานประเพณีสงกรานต์
  สืบสานงานประเพณีสงกรานต์
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556
พิธีมอบตนเป็นศิษย์
  พิธีมอบตนเป็นศิษย์ ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมพิฆเนศวร
โครงการเตรียมความพร้อมท้องถิ่นในไทยใน AEC
  โครงการเตรียมความพร้อมท้องถิ่นในไทยใน AEC  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส
ประชุมอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2556
  ประชุมอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2556 ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมไอทีศรีฆเนศ
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาดีเด่น
  พิธียกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหาร ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาดีเด่น ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม ไอทีศรีฆเนศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความและการเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนบทความและการเขียนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ณ ไม้งามริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี  
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การเขียน มคอ.3 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การเขียน มคอ.3 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเวลลิงตัน จังหวัดระยอง
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี
การอบรมปฏิบัติการการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  การอบรมปฏิบัติการการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวันที่ 29-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมไอทีศรีฆเนศ
พิธีทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  

พิธีทำบุญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 อาคาร 23 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2544-8460-65 , 02-5226612 แฟกซ์. 0-2522-6612
humans_social@pnru.ac.th , https://www.facebook.com/human.pnru